Home

Foto5

Landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder en sneller
geworden. En door de nog steeds toenemende specialisatie en schaal-
vergroting rijden ze meer gespreid over het jaar en over grotere afstanden op openbare wegen. Tegelijkertijd zijn de cijfers voor ernstige ongevallen met landbouwvoertuigen al jaren stabiel, terwijl het totaal aantal verkeersdoden
in de zelfde periode meer dan gehalveerd is.

Wandelaar

Wegbeheerder

Voor de wegbeheerder vormen landbouwvoertuigen een lastige categorie.
Op 80 km wegen belemmeren ze de doorstroming en lokken ze verkeers-
onveilige inhaalmanoeuvres uit. Op parallelwegen en plattelandswegen zorgen ze voor onveilige situaties (fietsers!) en veroorzaken ze bermschade. En binnen de bebouwde kom verstoren ze de leefbaarheid.